A pound of butter | A1 English Level

 1,107 total views

A pound of butter | Basic Level A1

A pound of butter

There was a farmer who sold a pound of butter to a baker. One day the baker decided to weigh the butter to see if he was getting the right amount, which he wasn’t. Angry about this, he took the farmer to court.


The judge asked the farmer if he was using any measure to weight the butter. The farmer replied, “Honor, I am primitive. I don’t have a proper measure, but I do have a scale.” The judge asked, “Then how do you weigh the butter?” The farmer replied: “Your Honor, long before the baker started buying butter from me, I have been buying a pound loaf of bread from him. Every day when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. If anyone is to be blamed, it is the baker.”

Check your understanding

1. Was there a teacher selling butter to a baker?

A. Yes, he sold a pound of butter to a baker.
B. Yes, he sold it to a baker.
C. No, there was a baker.
D. No, there was a farmer.

 
 
 
 

2. What did the farmer sell to the baker?

A. A pound of butter, he sold a pound of butter to a baker.
B. He sold it to the farmer.
C. The farmer sold it to the baker.
D. Yes, there was a farmer

 
 
 
 

3. Did the farmer sell rice to the baker?

A. No, he sold a pound of butter to the baker.
B. No, he sold to the baker.
C. Yes, the farmer sold it to the baker.
D. Yes, the baker bought it.

 
 
 
 

4. Whom did the farmer sell a pound of butter?

A. The farmer bought a pound of butter.
B. Yes, the baker sold it to the farmer.
C. He sold it to the baker.
D. He sold a pound of butter.

 
 
 
 

5. Who sold a pound of butter to the baker?

A. No, the baker bought a pound of butter.
B. The farmer sold a pound of butter to the baker.
C. He sold it to the baker.
D. He sold a pound of butter.

 
 
 
 

6. What did the baker decide?

A. The baker sold a pound of butter.
B. He decided to weigh the butter.
C. He was getting the right amount.
D. The baker was angry.

 
 
 
 

7. Who decided to weigh the butter?

A. He was getting the right amount.
B. He decided to weigh the butter.
C. The baker was angry about it.
D. The baker, he decided to weigh the butter.

 
 
 
 

8. What did the baker decide to weigh?

A. He wasn’t angry.
B. The baker decided to weigh it.
C. He decided to weigh the butter.
D. He was getting the right amount.

 
 
 
 

9. Did the baker decide to weigh the bread?

A. No, he decided to weigh the butter.
B. No, he was a baker.
C. Yes, he bought a pound of butter.
D. Yes, he was getting the right amount.

 
 
 
 

Question 1 of 9


Một cân bơ

Có một người nông dân bán cho một thợ làm bánh một cân bơ. Rồi đến một ngày, người thợ làm bánh quyết định thử cân lại bơ xem có đúng số lượng hay không, nhưng lại không đúng như vậy. Anh ta rất tức giận về điều này nên quyết định kiện người nông dân nọ.


Tại tòa, quan tòa hỏi người nông dân đã sử dụng cách gì để cân bơ. Anh ta đáp: “Thưa tòa, tôi là một người rất lạc hậu. Tôi không có một phương pháp chính xác, nhưng tôi có một công thức.” Quan tòa hỏi: “Vậy cậu đã cân bơ như thế nào?”


Người nông dân trả lời: “Thưa quý tòa, trước đây khi người thợ làm bánh chưa mua bơ của tôi, tôi đã từng mua một cân bánh mì từ ông ấy. Mỗi ngày khi ông ấy giao bánh mì đến, tôi đều cho vào cân và đưa cho ông ấy lượng bơ đúng bằng lượng bánh mì. Nếu có ai đó bị trách phạt trong trường hợp này, thì đó chính là người thợ làm bánh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *