Complete IELTS Workbook band 5-6.5 with answer and audio

Complete IELTS Workbook band 5-6.5 with answer and audio

Chia sẻ bạn học đầu sách bài tập Complete IELTS Workbook band 5-6.5 with answer and audio. Sách bài tập này đi kèm cùng cuốn Complete IELTS student book cùng band.

Complete IELTS Workbook có gì?

Sách là tài liệu bổ trợ cho cuốn student book thêm nguồn tài liệu bài tập. Sau mỗi bài học, bạn làm thêm để nâng cao kỹ năng IELTS của bản thân. Tương tự như cuốn level band 4-5, sách cũng được trình bày tương tự nhưng mức độ cao hơn.

Tham khảo thêm:

Xem trước nội dung

Audio kèm theo sách

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!